Voorwaarden

1. Preambule

Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en dienstverstrekkingen die door TASHCo bvba
(hierna ‘verkoper’ of ‘dienstverlener’) worden verricht. De toepassing van algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten. Van huidige algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken bij expliciet aangegane schriftelijke overeenkomst.
De offertes die door TASHCo bvba worden voorgesteld zijn vrijblijvend en zonder verbintenis.

2. Verkoop

2.1 Alle verkochte zaken blijven eigendom van de verkoper tot op de dag van algehele betaling.
In geval de klant zijn verbintenissen niet of slechts gedeeltelijk nakomt, behoudt de verkoper zich het recht om de
goederen op eenvoudig verzoek terug te eisen.

2.2 Het risico op tenietgaan van de verkochte zaken gaat evenwel over op de klant vanaf het afsluiten van de
verkoopsovereenkomst.

2.3 De geleverde zaken worden geacht definitief aanvaard te zijn, indien geen protest wordt geformuleerd bij aangetekend schrijven binnen de 7 dagen na levering. Na verstrijken van deze termijn, kan de klant geen zichtbare, noch onzichtbare gebreken meer inroepen jegens de verkoper. Protesten m.b.t. de ontwerpen worden niet meer aanvaard, nadat de proeven voor de opdracht door de klant (al dan niet stilzwijgend) zijn aanvaard.

2.4 Indien een klacht gegrond is dient de verkoper hieraan te verhelpen, doch is in geen geval schadevergoeding verschuldigd.

2.5 Indien door de verkoper een leveringstermijn wordt voorzien, geldt deze, behoudens andersluidende schriftelijke
overeenkomst, louter indicatief.

2.6 Leveringen gebeuren bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.

2.7 Bij annulatie van de opdracht door de klant na uitdrukkelijke aanvaarding, zullen de reeds gemaakte kosten en het
gepresteerde werk voor de opdracht gefactureerd worden.

2.8 Tashco bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële, lichamelijke of geestelijke schade, gerechtelijke
veroordelingen of boetes of andere schade gevorderd door derden of door de klant zelf, voor zover de klant zijn goedkeuring gegeven heeft voor de opdracht en de inhoud ervan. In casu aanvaarding van de factuur.

3 Dienstverstrekking

3.1 Indien er door TASHCo bvba diensten worden verstrekt worden zij geacht definitief te zijn aanvaard door de klant,
indien geen protest wordt geformuleerd bij aangetekend schrijven binnen de 7 dagen nade oplevering der verrichte
werkzaamheden door de klant. Na verstrijken van deze termijn kan de klant van de dienstverlener geen vrijwaring meer vorderen van zichtbare, noch onzichtbare gebreken.

3.2 Indien een klacht gegrond is, dient de verkoper hieraan te verhelpen, doch is in geen geval schadevergoeding verschuldigd.

3.3 Indien door de dienstverlener een uitvoeringstermijn wordt voorzien, geldt deze, behoudens andersluidende
schriftelijke overeenkomst, louter indicatief.

3.4 De dienstverlener heeft steeds het recht geheel of gedeeltelijk beroep te doen op onderaannemingen.

3.5 Bij annulatie van de opdracht door de klant na uitdrukkelijke aanvaarding, zullen de reeds gemaakte kosten
en het gepresteerde werk voor de opdracht gefactureerd worden.

3.6 Tashco bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële, lichamelijke of geestelijke schade, gerechtelijke
veroordelingen of boetes of andere schade gevorderd door derden of door de klant zelf, voor zover de klant zijn goedkeuring gegeven heeft voor de opdracht en de inhoud ervan. In casu aanvaarding van de factuur.

4. Webhostingpakketten en domeinnamen.

4.1 De overeenkomst gaat in op het moment, dat door de klant de keuze voor een webhostingpakket is bevestigd
en de opdracht tot hosting door TASHCo bvba is geaccepteerd.

4.2 De klant gaat deze overeenkomst aan voor tenminste 1 jaar met een schriftelijke opzegtermijn van tenminste twee volledige kalendermaanden. Zonder schriftelijke opzegging wordt deze overeenkomst automatisch stilzwijgend
verlengd met steeds 1 jaar.

5. Copyrights

5.1 Alle creaties, ontwerpen, ideeën, adviezen, edm. blijven eigendom van de verkoper, zolang ze niet integraal zijn betaald. Vanaf de integrale betaling gaan alle gebruiksrechten op deze creaties over op de koper, in overeenstemming met de eventuele bijzondere voorwaarden van de afgesloten overeenkomst.

5.3 Indien door het onrechtmatige gebruik van beelden, teksten, logo’s en andere een recht van intellectuele eigendom van een derde geschonden wordt, en indien dit op uitdrukkelijke vraag van de klant gebeurd is (al dan niet onwetend), kan TASHCo bvba hier niet voor verantwoordelijk gesteld worden.

5.2 De wettelijke bepalingen inzake auteursrechten zijn van toepassing.

6. Algemene bedingen

6.1 Facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag.
Alle facturen dienen betaald te worden op het adres van de verkoper zoals vermeld op de factuur.

6.2 Protesten ten aanzien van de facturen dienen, op straffe van verval, te worden geformuleerd bij aangetekend schrijven binnen de 7 dagen na de verzending.

6.3 Bij gebreke van algehele betaling op de vervaldag, is van rechtswege en zonder dat een aanmaning vereist is, een verwijlrente van 10% per jaar verschuldigd, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het verschuldigde saldo, met een minimum van €100,-. Dit bedrag geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten.

6.4 Indien de gevraagde voorschotten niet tijdig worden betaald, behoudt de verkoper zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder dat enige aanmaning vereist is, als ontbonden te beschouwen, waarbij een forfaitaire schadevergoeding door de klant verschuldigd is van 10% op het saldo van de overeengekomen totaalprijs, met een minimum van €100,-. De sanctie zal eveneens gelden wanneer de overeenkomst wordt verbroken door de schuld van de klant.

6.5 Enkel de rechtbanken van de woonplaats van de verkoper zijn bevoegd in geval van betwistingen.
Enkel het Belgisch recht is van toepassing.